זכויות יוצרים

פנייה בלשון זכר או נקבה היא פנייה לשני המינים יחד. השימוש שלך באפליקציית/אתר מובי מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש. לפיכך, יש לקרוא אותם בתשומת לב ובעיון רב. כל זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, בסימני המסחר ובתכניו המתפרסמים על-ידי טריקסי ובכל רכיב תוכנה, יישום, קבצים מכל סוג שהוא, לרבות טקסטים וכל חומר אחר הם בלעדית רכוש טריקסי ובעליה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של טריקסי או בעליה בכתב ומראש. אין לבצע שינויים מכל סוג שהוא לרבות, להעתיק, לשדר, להציג, לפרסם שמקורם באפליקציית/אתר מובי. טריקסי רשאית להחליט בלעדית על שינויים מכל סוג בכל עת ומעת לעת, ללא מתן הודעה מוקדמת.

תנאי שימוש

1. השימוש באפליקציה/באתר מרגע ההתחברות ואילך ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלו.
2. בעלי האפליקציה/האתר מתחייבים לא לשמור את סיסמת המשתמש כפי שהיא בשרתי האפליקציה/האתר.
3. בעלי האפליקציה/האתר רשאים לשנות את התקנון מעת לעת ולהציגו לאישור המשתמשים.
4. השימוש באפליקצייה/אתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
5. בעלי האפליקציה/האתר רשאים לחסום ולהפסיק את שירותי האפליקציה/האתר למשתמש שיפר את תנאי התקנון.
6. בעלי האפליקציה/האתר רשאים להפסיק לתת שירות ספציפי או את כלל השירותים בכל עת (עם החזר כספי באם נדרש).
7. בעצם השימוש באפליקציית/אתר מובי המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי מובי ובעליה.
8. מובי ובעליה יהיו פטורים מאחריות לכל נזק/הפסד/הוצאה/שיבוש מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש בין היתר, מהפסקות בשירות/שיבושים/תקלות/אי זמינות/שיבוש מידע/דליפת מידע או תקלות אחרות.
9. טריקסי לא תהיה אחראית לאובדן רווחים, הכנסות או מידע, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מכל סוג שהוא.
10. ייתכן והתוכן לא יהא עדכני, מדויק או מלא. כן יתכנו באגים, הפרות אבטחה, וירוסים ועוד.
11. המשתמש איננו רשאי לבצע הנדסה הפוכה או לנסות לחלץ את קוד המקור של מובי.
12. מובי ובעליה הם בעלי הזכות להפסיק/לשנות כל היבט בשירות בכל עת.
13. אין לבצע שימוש לא חוקי באפליקציית/אתר מובי מכל סוג שהוא לרבות ניסיונות לקבל מידע על אנשים אחרים.
14. המשיך המשתמש להשתמש בשירות מובי, לאחר פרסום שינויים לתנאים הללו, מעיד על כך כי המשתמש קיבל והסכים לכל השינויים האמורים.
15. לשירות מובי קיימת זכות לסיים את גישת המשתמש לשירות, לפי שיקול דעתה ודעת בעליה הבלעדי.
16. השירות כולל מידע המסופק על־ידי צדדים שלישיים. השירות מובי איננו מתחייב לדיוק/שלמות המידע המסופק על-ידי צדדים אלו, והם עשויים להשתנות מעת לעת. ייתכן כי שינויים במידע ו/או בנתונים לא יבואו לידי ביטוי באפליקצייה/אתר.
17. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באפליקציה, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות ועוד, מובי ובעליה לא יהיו אחראיים לכל נזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.
18. מובי אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האפליקציית/אתר או את הגישה לאפליקציית/אתר.
19. מובי ובעליה יהיו פטורים מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה מהן. בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקת שירותים, שיבושים בפעולת האפליקציית/אתר, זמינותה ו/או זמני התגובה, ו/או שיבושי מידע ו/או בנתונים.
20. על המשתמש באפליקצייה/אתר מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה והקוד הייחודי המאפשרים לו גישה למידע.
21. מובי ובעליה יהיו פטורים מכל נזק כספי שהוא, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, שייגרמו עקב השימוש במובי.
22. מובי ובעליה שומרים את הזכות להוסיף פרסומות בכל היבט דרך ומקום של האפליקצייה/האתר, לדוגמה באמצעות הודעות לאפליקצייה (push notifications) או באנרים באתר.

איסוף מידע על המשתמש באפליקציה

1. מובי עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם.
2. מובי עשויה לאסוף מידע ספציפי למכשיר (כגון, אך לא רק, דגם החומרה, גרסת מערכת ההפעלה, פרטים מזהים ייחודיים של המכשיר ופרטי הרשת הסלולרית).
3. כאשר אתה משתמש בשירותים שלנו או מציג תוכן יתכן ונשקול לאסוף ולאחסן מידע כגון: אופן שימוש ,אופציות שהפעלת ועוד. כן יכול ונאחסן מידע זה בשרתים שונים בארץ ובחו"ל.
5. יתכן וגם חברות וארגונים אחרים המפרסמים שירותים שלנו ועשויים באמצעים שונים להציע לך שירותים שונים.
6. מובי רשאית לשתף מידע (לא מידע המאפשר זיהוי פרטי/אישי) לכלל הציבור או לחברות אחרות.

כללי

1. אם אינך מסכים לתנאים הללו, חל איסור לגשת ולהשתמש שימוש מכל סוג שהוא בשירות מובי.
2. אם אינך מציית לתנאי שימוש אלה ואיננו נוקטים פעולה באופן מיידי, אין זה אומר שוויתרנו על זכויות כלשהן שעשויות להיות לנו כמובן שנוכל לנקוט בפעולה כנגדך בעתיד.
3. אם הוראה בתנאים המפורטים במסמך זה יקבעו על-ידי בית משפט כבלתי תקפים, אי התקפות לא תשפיע על הוראות אחרות במסמך זה.
4. אפליקציית/אתר מובי אינם שייכים ו/או מופעלים ע"י אוניברסיטת בר אילן